home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2017 r.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"„Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy”
Kraków – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,
7 października 2017 r.


SPRAWOZDANIE


Z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy”
Kraków – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,;
7 października 2017 r.


Na końcu strony znajduje się odnośnik do Galerii zdjęć

W dniu 7 października 2017 r. w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy”.

* Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Gminy w Michałowicach oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisję Geografii Religii.

W 1987 r. Rada Europy uznała szlak pielgrzymkowy do grobu św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago de Compostela za pierwszy Europejski Szlak Kulturowym i zachęciła do odtworzenia dawnych szlaków pątniczych. Obecnie sieć Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba oplata już większą część kontynentu europejskiego. Z każdym rokiem wzrasta liczba oznakowanych odcinków Drogi św. Jakuba, a także powstają nowe inicjatywy związane z rozwojem kultu św. Jakuba w układach przestrzennych poszczególnych państw europejskich. W ostatnim dziesięcioleciu, do liderów caminowych dołączyła Polska, w której oznakowano już ponad 6300 km odcinków Camino de Santiago.

Jubileusz trzydziestolecia ogłoszenia przez Radę Europy Drogi św. Jakuba pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym skłonił polskie środowiska naukowe skupione wokół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisji Geografii Religii Polskiego Towarzystwa Geograficznego do organizacji jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej szlakowi pielgrzymkowemu do Composteli. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na potencjał duchowy i kulturowy kryjący się tym właśnie europejskim wyróżnieniem w konkretnej sytuacji historycznej. Podjęta przed 30-stu laty decyzja o uznaniu Camino de Santiago za „szlak kulturowy” oznaczała nie tylko historyczny ukłon w stronę zasług Szlaku Jakubowego dla tożsamości Europy jako kontynentu, który odkrywał na drogach wiodących do Composteli to, co łączyło narody starego kontynentu. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych konferencji, spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat funkcjonowania oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
 1. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski - metropolita krakowski,
 2. Ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio - metropolita Santiago de Compostela,
 3. ks. Biskup Krzysztof Zadarko - Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski,
 4. Agustín Núńez Martínez - Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce,
 5. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak - Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 6. Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 7. Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego,
 8. prof. dr hab. Antoni Jackowski - Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 9. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,
 10. Antoni Rumian - Wójt Gminy Michałowice.


W konferencji udział wzięło ponad 70 osób, w tym pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, reprezentujący zagraniczne (Hiszpania i Słowacja) i krajowe ośrodki naukowe, a także przedstawiciele Bractw i parafii św. Jakuba w Polsce oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. promocją ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zgromadzonych w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 powitali:
ks. kan. Ryszard Honkisz – kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych, ks. dr hab. Piotr Roszak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji oraz dr Franciszek Mróz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

W uroczystym otwarciu konferencji przemówienia wygłosili:
 1. prof. dr hab. Antoni Jackowski – Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 2. ks. prof. dr hab. Józef Stala – Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 3. dr Tomasz Rachwał – Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 4. ks. dr hab. Piotr Roszak – Prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ks. Prorektor UPJPII Józef Stala przekazał uczestnikom konferencji także informację, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II otrzymał Akademicką Akredytację Jakubową i został włączony do projektu Campus Stellae – projektu łączącego młodzież studencką oraz pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych z ideą pielgrzymowania – wędrówek po Drodze św. Jakuba.

W sesji plenarnej prowadzonej przez dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego wygłoszonych zostało trzy referaty. Prof. Enrique Alarcon (Universidad de Navarra) przedstawił wyniki kolejnych odkryć w grobie św. Jakuba w Santiago de Compostela, prof. Jesús Tanco Lerga (Universidad de Navarra) zaprezentował mozarabski wymiar Camino de Santiago, a ks. dr hab. Piotr Roszak przedstawił referat pt. „Camino de Santiago i «granice». Migracyjny kontekst pielgrzymowania do Composteli”.

Druga sesja referatowa, którą poprowadził dr Franciszek Mróz, rozpoczęła się od przemówienia Santiago Sierra Gonzáles, Radcy ds. Kultury Ambasady Hiszpanii w Polsce. Referaty w tej sesji wygłosili: dr hab. Wojciech Mruk z Instytutu Historii UJ (referat pt. „Dlaczego święty Julian prowadził albergue na drodze do Santiago de Compostela?”), dr hab. Waldemar Rozynkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu („Przejawy kultu św. Jakuba Większego w Polsce – wybrane przykłady”), ks. mgr Jakub Kuchta z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie („Kult świętego Jakuba w diecezji tarnowskiej), dr Waldemar Hass reprezentujący Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie („Dawne i współczesne przedstawienia św. Jakuba Apostoła Starszego na wybranych przykładach z północy Dolnego Śląska”) dr Paweł Plichta z Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ („Elementy kultu św. Jakuba w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela”) oraz dr Łukasz Mróz z Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku (referat pt. „Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej”.

Trzecią sesją referatową poprowadził ks. dr hab. Piotr Roszak, a referaty wygłoszone w jej trakcie dotyczyły przede wszystkim dziedzictwa religijnego i kulturowego wybranych odcinków Camino de Santiago w Europie. Były to prezentacje mgr Bogny Matuszewskiej-Sulima z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, mgr Alicja Słyszewska – Dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie, mgr Bereniki Seryczyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magdaleny Goik z Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino, mgr Barbary Karpały z Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz dr Franciszka Mroza z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W generalnej dyskusji uczestnicy konferencji podkreślali konieczność kontynuowania dalszych badań naukowych związanych z kultem św. Jakuba, a także funkcjonowaniem i rozwojem szlaku pielgrzymkowego do Composteli.

Ostatnim punktem konferencji była premiera cyklu filmowego „Grunt to Droga”, którego reżyserem jest Teresa Kudyba. Cykl składa się z 5 filmów, którego bohaterami są osoby pochodzące z różnych środowisk, a których łączy Camino de Santiago. Przestrzenią, gdzie kręcono wszystkie odcinki był kujawsko-pomorski odcinek Camino Polaco. Uczestnicy konferencji bardzo pozytywnie ocenili ten projekt, składając gratulacje zarówno reżyser, jak i wydawcy – tj. ks. dr hab. Piotrowi Roszakowi. Ostatnim akcentem jubileuszowej konferencji „Jakubowej” było zaproszenie na XI Międzynarodową Konferencję Jakubową, która odbędzie się w październiku 2018 r.

Warto podkreślić, że większość referatów wygłoszona podczas konferencji została opublikowana w pracy pt. „Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy” pod redakcją ks. Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Łukasza Mroza, wydanej przez Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Franciszek Mróz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KonferencjiSummary of the Conference in english


Wydarzenia konferencji zostały udokumentowane albumem zdjęć. Album ten można znaleźć TUTAJ
Relacja zdjęciowa z X Konferencji Jakubowej
w Krakowie w 2017 r.

lub bezpośrednio poniżej na tej stronie: