home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2016 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

I "Camino de Santiago i grób św. Jakuba:
historia i interpretacja"
Kraków – Więcławice Stare; 10-11 września 2016 r.


SPRAWOZDANIE


Z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”
Kraków – Więcławice Stare;
10–11 września 2016 r.


Na końcu strony znajduje się odnośnik do Galerii zdjęć

W dniach 10-11 września 2016 r. w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja".

Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Urząd Gminy w Michałowicach oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych.

Celem konferencji była przede wszystkim prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki "Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; nr UMO-2013/10/M/HS1/00548. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych konferencji, spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat funkcjonowania oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce - w sumie niemal 6 000 km oznakowanego szlaku.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
 1. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz - metropolita krakowski,
 2. Ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio - metropolita Santiago de Compostela,
 3. ks. Biskup Krzysztof Zadarko - Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski,
 4. Agustín Núńez Martínez - Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce,
 5. prof. dr hab. Michał Śliwa - Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 6. Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 7. Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego,
 8. prof. dr hab. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa,
 9. prof. dr hab. Antoni Jackowski - Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 10. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,
 11. Antoni Rumian - Wójt Gminy Michałowice.


W konferencji udział wzięło ponad 70 osób (jako zarejestrowanych uczestników), w tym pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, reprezentujący zagraniczne (Hiszpania, Słowacja, Ukraina) i krajowe ośrodki naukowe, a także przedstawiciele Bractw i parafii św. Jakuba w Polsce oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. promocją ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zgromadzonych w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 powitał ks. kan. Ryszard Honkisz - kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych.
W uroczystym otwarciu konferencji przemówienia wygłosili:
 1. Agustín Núńez Martínez - Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce,
 2. ks. Biskup Krzysztof Zadarko - Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski,
 3. prof. dr hab. Antoni Jackowski - Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 4. ks. Prof. dr hab. Józef Stala - Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 5. dr hab. Danuta Piróg, prof. UP - Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 6. ks. prof. dr hab. Piotr Roszak - Prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.


Obrady w ramach konferencji prowadzone były z podziałem na cztery sesje - sesję plenarną oraz trzy sesje referatowe. W trakcie konferencji wygłoszono 17 referatów, których autorami byli kolejno:
 1. prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra),
 2. ks. kan. Alejandro Barral (Katedra w Santiago de Compostela),
 3. prof. Miguel Ángel Belmonte (Universitat Obat Oliba CEU, Barcelona),
 4. prof. dr hab. Marcin Kazmierczak (Universitat Obat Oliba CEU, Barcelona),
 5. ks. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 6. dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 7. ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),
 8. ks. mgr Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 9. ks. mgr Łukasz Skarżyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 10. dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 11. dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie),
 12. dr Agnieszka Jaworska (Fundacja Idź Dalej),
 13. mgr Jacek Marian Hołub (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie),
 14. mgr Rafał Bielecki (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 15. dr Gerhard Weag (Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej Cesty),
 16. mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis),
 17. mgr Kajetan Suchecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 18. doc. Oresta Bordun (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie).


W sesji plenarnej i w pierwszej sesji referatowej prowadzonych przez ks. dr hab. Piotra Roszaka, Autorzy referatów przedstawili wyniki badan badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki "Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary". Prof. Enrique Alarcon przedstawił wyniki nowych odkryć w grobie św. Jakuba w Santiago de Compostela, ks. kan. Alejandro Barral zaprezentował syntetyczną wizję rozwoju i przekształceń architektonicznych grobu Jakuba, prof. Marcin Kazmierczak wspólnie z prof. Miguel Angel Belmonte przedstawili edukacyjny wymiar Camino de Santiago, z naciskiem na kontekst postmodernistyczny obecny w literaturze, ks. dr hab. Piotr Roszak podkreślił w swym wystąpieniu eklezjologiczne wymiary pielgrzymowania do Composteli, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski przedstawił teoretyczne aspekty krajobrazu sakralnego, ks. mgr Dariusz Doburzyński wskazał na drogę pielgrzymkową jako istotny element środowiska kształtowania się i przekazu Dobrej Nowiny, ks. Łukasz Skarżyński dokonał próby bilansu duszpasterskich doświadczeń na hiszpańskich odcinkach Camino de Santiago w latach 1982-2010, a dr Franciszek Mróz zaprezentował wyniki badań nad dynamiką rozwoju polskich odcinków Drogi św. Jakuba, ich specyfikę oraz geograficzne uwarunkowania.


W drugiej sesji referatowej prowadzonej przez dr hab. Romana Malarza, prof. UP, problematyka referatów dotyczyła m.in. historycznych aspektów rozwoju kultu św. Jakuba oraz odkrywania głębokiego sensu Camino de Santiago. Trzecią sesję referatową poprowadziła dr Agnieszka Brzezińska, a wygłoszone w jej trakcie referaty poświęcono rozwojowi Drogi św. Jakuba na Słowacji oraz na Pograniczu Polsko-Ukraińskim, a także muzyce w katedrze w Santiago de Compostela.

Większość referatów wygłoszona podczas konferencji została opublikowana w pracy pt. "Droga do Composteli - przeszłość i teraźniejszość" pod redakcją ks. Piotra Roszaka i Franciszka Mroza.

W trakcie generalnej dyskusji uczestnicy konferencji podkreślali konieczność kontynuowania badań naukowych związanych z kultem św. Jakuba oraz rozwojem Drogi św. Jakuba w Polsce. Skierowano także prośbę do Organizatorów konferencji o organizację jubileuszowej - X konferencji "Jakubowej", którą zaplanowano wstępnie na II weekend września 2017 r. Po uroczystym obiedzie odbyły się obrady II zebrania Parlamentu Jakubowego w trakcie którego przyjęto tekst Deklaracji o potrzebie, celach i zasadach współpracy na rzecz Drogi św. Jakuba w Polsce. Wieczorem uczestnicy spotkania udali się do parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, gdzie zwiedzili Sanktuarium Diecezjalne św. Jakuba.

W drugim dniu konferencji w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych odbyło się Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba, którego główną częścią było przejście 11-kilometrowym odcinkiem Jakubowego Szlaku z Polanowic do sanktuarium w Więcławicach Starych.

Należy podkreślić, że konferencja była kontynuacją siedmiu spotkań naukowych, które odbyły się kolejno:
 1. 12 września 2008 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Drogi św. Jakuba w Polsce – stań badań i organizacja”),
 2. 12 września 2009 r. w Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość”),
 3. 11-12 września 2010 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kult św. Jakuba na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela”),
 4. 3-4 września 2011 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych (IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba”),
 5. 8 września 2012 r. również w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych (V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „»Akt Europejski« bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba”),
 6. 5-8 września 2013 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych (VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela” oraz Światowe Spotkanie Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba) oraz
 7. 6-7 września 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych (VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela”).
 8. 4-6 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych (VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: "Droga św. Jakuba w Polsce - historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago").

dr Franciszek Mróz - Sekretarz Konferencji

Wydarzenia konferencji zostały udokumentowane albumem zdjęć. Album ten można znaleźć TUTAJ
Relacja zdjęciowa z IX Konferencji Jakubowa w Krakowie i Więcławicach Starych w 2016 r.
lub bezpośrednio poniżej na tej stronie: